top of page

Game-Based Learning and Gamification

למרב את השיעור באמצעות למידה מבוססת משחק ומשחוק

Learn strategies to increase motivation, engagement, interpersonal communication and vocabulary support. Hands-on practice, discussion and self-reflection.


למרב את השיעור באמצעות למידה מבוססת משחק ומשחק ע״פ הגישה התפקודית
סדנה בת שני מפגשים המיועדת למורי/ות עברית כשפה שנייה/נוספת
מנחה: מירה אנגריסט, מרצה בכירה ורֹאשת המחלקה לעברית באוניברסיטת בוסטון

הספרות המקצועית מבחינה בין למידה מבוססת משחק ומשחוק שהן מתודות שונות אם כי יש בהן מן המשותף. לשתי המתודות יתרונות רבים בהעלאת רמת המוטיבציה והמעורבות של לומדי/ות השפה, בהעצמת לומדים/ות ושמירה של אוצר מילים ותכנים לימודיים לטווח רחוק
בסוף הסדנה, משתתפיה
יבחינו בין המאפיינים השונים של למידה מבוססת ומשחוק בסביבות למידה סינכרוניות וא-סינכרוניות
יבחינו בין למידה מבוססת משחק ומשחוק שיתופיים ויחידניים
יקשרו בין משחק ומשחוק לגישה התפקודית בהוראת שפה שנייה/נוספת/זרה
ייחשפו למספר משחקים ושילובים של משחוק שנבנו ונוסו על ידי מנחת הסדנה
ייחשפו למבנה שיעור ממרב ע״פ הגישה התפקודית ובאילו חלקי שיעור להפעיל משחק ומשחוק
יתנסו בבנייה של משחק ושילוב אלמנטים של משחוק

Mira Angrist

Mira Angrist

Senior Lecturer in Hebrew, Hebrew Program Director at Boston University

למרב את השיעור באמצעות למידה מבוססת משחק ומשחוק
bottom of page