top of page

Professionalize Your Skills

Professionalize your teaching and gain deep new insights into how language is learned. Our foundational course, taught under the auspices of the Hebraica University, gives you a strong basis from theory to practice, in about 16 class sessions.
Click here to sign up.
מהי מורה מקצועית לעברית כשפה שניה?

מורה מקצועית היא מורה בעלת ידע ששולטת בתובנות הקשורות בכל מה שקשור בתהליך של רכישת שפה
שניה. 

מורה מקצועית היא מורה שמסוגלת ליישם את כל העקרונות והתובנות הקשורות בתהליך של רכישת שפה
בתכנון ההוראה שלה ובהוראה בפועל.

מורה מקצועית לשפה, הוא מורה שמתמחה ומסוגלת לבחור ולהחליט בכל מה שקשור בתכנון ההוראה שלה
וההוראה בפועל בהתמקדות ובהתאמה לצרכי הלומדים שלה.

מורה מקצועית היא מורה שמיומנת בהערכת רמת הלומדים שלה ובזיהוי הצרכים היחודיים שלהם כדי להציב להם
מטרות מתאימות ולתכנן את ההוראה שלה בהתאם.

מורה מקצועית היא מורה שיודעת להתאים את ההוראה והלמידה בכיתתה לצורכי התלמידים ויודעת לקדם אותם
לקראת המטרות שהציבה להם מראש.

מורה מקצועית היא מורה שמיומנת בשיטוט וניווט בין הציע של רעיונות, חומרים ותרגילים ויודעת לזהות ולבחור
באלו מהם שישמשו לה כעזר בתהליך ההוראה ובהשגת המטרות שהציבה לתלמידים.

מורה מקצועית היא מורה שיודעת לארגן מידע וחומר מחדש בצורה הגיונית ומותאמת לצרכים של הלומדים שלה.

מורה מקצועית היא מורה שאחראית בעצמה על תכנון ההוראה שלה וההוראה בפועל תוך כדי שיקוף התהליך
ושיפורו המתמיד בהתאם לצרכי התלמידים.

מורה מקצועית היא מורה שמסוגלת לזהות קושי ספציפי בתהליך תכנון ההוראה וההוראה בפועל, להגדירו,
ולהיעזר בהתאם.

מורה מקצועית היא מורה מתמידה שממשיכה ללמוד ולהשתלם ולרכוש עוד כלים ומיומנויות שיקדמו אותה בכל
מה שקשור בהוראת השפה, כולל כלים טכנולוגיים ופדגוגיים שונים.

מורה מקצועית לשפה היא מורה שבוחרת להיות חלק מקהילת מורות שמלמדות עברית כשפה שניה, ונהנית
לשתף ולחלוק מהידע והנסיון שלה בתחום לאחרות, ומאידך להיעזר במורות האחרות כשצריכה בכך.

מורה מקצועית היא מורה שמעונינת להיות שותפה בפיתוח פרוייקטים ורעיונות שמקדמים את המקצוע וההוראה
בכל דרך שהיא.

מורה מקצועית היא מורה שבוחרת להשתלב בתכנית ההכשרה של "עברית בדרכנו". 

"עברית בדרכנו" מציעה למורות עזרה ותמיכה בכל מה שקשור ביישום עקרונות הגישה התפקודית: 

* במציאת חומרים אותנטיים
* בפיתוח ומיפוי החומרים והנגשתם לתלמידים
* בתכנון שלבי השיעור ומבנה היחידה
* עזרה בהצבה וניסוח המטרות התפקודיות והלשוניות בהוראה
* בהכנת מבדקים והערכות ללומדים בדרכים שונות ומגוונות
* בשיקוף התהליך והסקת המסקנות לשיפור וייעול התכנית והתאמתה ללומדים.

 
זה הזמן שלך להצטרף לצוות המוביל של מורות מקצועיות לעברית כשפה שניה בבתי הספר התורניים בתפוצות.

bottom of page