top of page

Designing and Delivering for Student Success

סדנאות שונות בהוראה לפי גישת הפרופישנסי

Focus on specific aspects of Functional Proficiency teaching and learning

1. אופני התקשורת: אשנב לכיתה

במסגרת סדנה זו נעמיק את ההבנה לגבי מהם שלושת אופני התקשורת במקביל לישום תובנות על דוגמאות שונות מהשטח.2. קר, מתחמם, חם

במסגרת סדנה מעשית זו נעמיק את ידיעותינו על חשיבות החימום בתחילת השיעור במקביל להצעות מעשיות לתלמידים ברמות שונות.3. מיומנות האזנה – המיומנות הנזנחת.

במסגרת סדנה זו נלמד יחד על מאפיינים שונים הקשורים למיומנות האזנה מבחינה תאורטית במקביל להיכרות עם מתודות שונות לקידום מיומנות האזנה בקרב לומדי שפה שנייה.4. הערכת תוצרי כתיבה

במסגרת סדנה זו נעמיק את ידיעותינו ביחס להערכת מיומנות הכתיבה על ידי ניתוח תוצרי של תלמידים מרמות שונות.5. שעת סיפור - לא רק לקטנים

במסגרת סדנה זו נדון ביתרונות של שעת סיפור בכיתת לומדי השפה, נעיין בדוגמאות וננסה לפתח דוגמה לשימוש בכיתה.

Ketty Granite

Ketty Granite

PhD Student, THSL, Middlebury College

סדנאות שונות בהוראה לפי גישת הפרופישנסי
bottom of page